Resevillkor 3-dagars kryss

RESE- OCH BETALNINGSVILLKOR   

Tallinnkryssningar 3 dagar

Beställning eller ändringar: Du kan ringa:  0563 81331  Faxa 0563 81351

————————————————————————

Pass och visa (ESTLAND EJ VISA FÖR NORDISKA MEDBORGARE , MEN GILTIGT PASS)

Passageraren är själv ansvarig för införskaffning av pass, visa och dylika resehandlingar. I fall vid gränsövergången uppkommer problem med dessa resehandlingar som orsakats av resenären, vi kan inte vänta längre än den tid som tillåts av tidtabellen. Om passageraren pg. a den kan inte fortsätta resan med bussen, har passageraren ingen rätt till ersättning från PETERS BUSS AB 

Den gäller även om passageraren kvarhålles av Polis- pass- eller tullmyndigheterna för utredning

————————————————————————

Trivsel och säkerhet: Resenären skall följa reseledares anvisning vad det gäller trivsel och säkerhet och ordning ombord på bussen och under resans gång Det är inte tillåtet att röka I bussen ,  eller medföra och förtära alkohol så att medresenärerna störs av högljudda och berusade personer, dessa tillsäges endast en gång av personalen på bussen ,sedan vidtages åtgärder .Det är inte tillåtet att medföra ryggsäckar och resväskor i passagerarutrymmet. Mindre handväska att ta dokument, pengar ,lektyr och vatten går bra. Mat ,läsk, te, kaffe får ej medtagas eller förtäras inne i bussen.

Heller ej skräpa ner eller skada inredning, eller annans egendom. Reseföretaget förbehåller sig rätten att beivra sådant förfarande medelst ersättningskrav, och ytterst avvisning med ersättningskrav från bussbolaget .

PETERS BUSS AB förbehåller sig rätten att fortsätta resan planenligt när tidsangivelse ej hållits av resenären utan denne .

Frånåkt eller avsatt passagerare har ingen rätt till ersättning från PETERS BUSS AB för detta 

PETERS BUSS AB ersätter ej förkommet eller skadade tax-free varor eller annat gods som ej betraktas som resbagage

Taxfreevaror får dock föras med men på egen risk

Pg. a att bussen har begränsad lastutrymme alla passagerare har rätt till att ta med  en normal resväska 5-10 kg dessutom en handväska som man kan placera under den  egna säten utan att den utgör obekvämligheter till de andra medpassagerare. 

Vill Du ta med extra bagage fråga alltid kontoret först.  Alla resväskor och övrigt bagage ska förses med namnbrickor som ska innehålla  namn. Biljettprisen  inkluderar inte något reseförsäkring därför rekommenderar vi att teckna  separat reseförsäkring som gäller under resan  Vi transporterar inget bagage utan resenärer. 

Betalning:

Anmälan är för resenären är bindande vid beställningen. 

Betalningen för resan skall resenären erlägga senast 14:e dagen före avresedagen, såvida icke annan tidpunkt överenskommet med PETERS BUSS AB 

Tillägg för t ex utflykter, enkel rum eller annan särskild inkvartering såväl som avdrag för t.ex. barnrabatter .  Pass, visa, vaccinering o dylik ingår icke i priset och skall följaktligen  ombesörjas och betalas av resenären.  Biljeten är personlig och kan inte överlåtas av resenären utan att  PETERS BUSS AB godkänner denna. 

Pass, visa, vaccinering o dylik ingår icke i priset Vad beträffar is situation ,vind- och vågförhållande och framkomlighet till havs för fartygen som gör att det blivit stora tidsförskjutningar eller inställelse av överfarten, frånsäger reseföretaget sig allt återbetalningsansvar , Vi ersätter heller aldrig eventuella inkomstbortfall p.g.a. förseningar av ankomsten hem

Även utnyttjande av Tex. barnrabatter etc.  Pass, visa, vaccinering o dylikt ingår icke i priset  

Avbeställning företagna av resenären.

1.    Avbeställer resenären resan tidigare än 14 dagar före avresan – avresedagen inräknad – återbetalas inbetalt belopp med avdrag av 200 SEK.

2.   Sker avbeställningen resenären 14 dagar, dock mer än 5 dagar före avresan har arrangören rätt att tillgodoräkna sig 50 % av totala priset för resan.

3.   Sker avbeställningen inom 5 dagar före avresan har arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

4.   Av resenären gjord avbeställning/ändring skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om densamma kommit arrangören tillhanda av beställaren

5.   Ändringar såsom annan avresedag eller annan destination är att betrakta som avbeställning och ny beställning.  

6.    Har ej beställaren betalt resan på utsatt  datum och ej hört av sig, anses detta ej som en avbeställning ,utan kravet återstår. Vi skickar endast en (1) påminnelse och påminnelseavgift, blir ej denna betald,  kommer  räkningen att överlämnas till inkassoföretag

—————————————————————————————————

 Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass nödvändiga viseringar etc. äger arrangören  rätt till att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

———————————————————————–

Ändringar företagna av resenären:

Ändringar som innebär annan avresedag eller destination är att betrakta som  avbeställning och ny beställning. 

Inträffar efter anmälan till resan men senare än 20 dagar före avresan  – avresedagen inräknad – krigshandlingar, inbördeskrig, av behörig internationell eller  svensk central myndighet konstaterad livshotande smittsam sjukdom eller därmed jämförliga, för resenären lika ingripande händelser på eller i närheten av resmålet, äger resenären rätt att uppsäga avtalet och därvid återfå den erlagda likviden med avdrag  av anmälningsavgiften (100 Skr).  . 

———————————————————————–

Av resenären gjord avbeställning / ändring skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit arrangören tillhanda.  

PETERS BUSS AB

Vallvägen 8C

68051 STÖLLET

TEL 0563 81331 FAX 0563 81351 ORGNR: 556559-0139          RESEGARANTI :KAMMARKOLLEGIET